Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Glazenwassersbedrijf Barre.nl

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Glazenwassersbedrijf Barre, gevestigd te Goes, hierna te noemen "Glazenwassersbedrijf Barre", en haar opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

  1.2 Door gebruik te maken van de diensten van Glazenwassersbedrijf Barre stemt de opdrachtgever in met deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes en overeenkomsten
  2.1 Alle offertes van Glazenwassersbedrijf Barre zijn vrijblijvend en geldig voor de daarin vermelde termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Glazenwassersbedrijf Barre een opdracht schriftelijk bevestigt of door uitvoering van de opdracht.
 3. Uitvoering van de opdracht
  3.1 Glazenwassersbedrijf Barre zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en de overeengekomen afspraken.

  3.2 Glazenwassersbedrijf Barre is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

  3.3 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Glazenwassersbedrijf Barre tijdig en kosteloos toegang heeft tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht.

  3.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opvolgen van eventuele instructies en adviezen van Glazenwassersbedrijf Barre met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
 4. Betaling
  4.1 De betalingstermijn van facturen van Glazenwassersbedrijf Barre bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  4.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Glazenwassersbedrijf Barre moet maken om haar vordering op de opdrachtgever te incasseren, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Aansprakelijkheid
  5.1 Glazenwassersbedrijf Barre is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens, of als gevolg van de uitvoering van de opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Glazenwassersbedrijf Barre.

  5.2 De aansprakelijkheid van Glazenwassersbedrijf Barre is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Glazenwassersbedrijf Barre wordt gedekt.

  5.3 Glazenwassersbedrijf Barre is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever of derden.

  5.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het controleren van het geleverde werk na uitvoering van de opdracht. Eventuele gebreken of klachten dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld aan Glazenwassersbedrijf Barre, bij gebreke waarvan het geleverde werk als aanvaard wordt beschouwd.
 6. Opschorting en ontbinding
  6.1 Glazenwassersbedrijf Barre is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, of indien Glazenwassersbedrijf Barre goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

  6.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Glazenwassersbedrijf Barre onmiddellijk opeisbaar.
 7. Intellectuele eigendomsrechten
  7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Glazenwassersbedrijf Barre geleverde diensten, zoals maar niet beperkt tot ontwerpen, tekeningen, rapporten en adviezen, blijven eigendom van Glazenwassersbedrijf Barre.

  7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glazenwassersbedrijf Barre gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Glazenwassersbedrijf Barre.
 8. Overmacht
  8.1 Glazenwassersbedrijf Barre is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

  8.2 Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, natuurrampen, brand, overheidsmaatregelen, technische storingen, stakingen, arbeidsconflicten, ziekte of ongevallen bij Glazenwassersbedrijf Barre of bij derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
 9. Klachtenprocedure
  9.1 Klachten over de dienstverlening van Glazenwassersbedrijf Barre dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Glazenwassersbedrijf Barre.

  9.2 Glazenwassersbedrijf Barre zal klachten zo spoedig mogelijk behandelen en trachten tot een passende oplossing te komen.

  9.3 Indien de opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door Glazenwassersbedrijf Barre kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter.
 10. Geheimhouding
  10.1 Glazenwassersbedrijf Barre en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

  10.2 Het is partijen niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij vertrouwelijke informatie aan derden bekend te maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting.
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1 Op de overeenkomst tussen Glazenwassersbedrijf Barre en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zeeland. Niettemin hebben partijen het recht om te kiezen voor een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation.
 12. Slotbepalingen
  12.1 Eventuele wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen tussen Glazenwassersbedrijf Barre en de opdrachtgever.

  12.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

  12.3 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Glazenwassersbedrijf Barre en de opdrachtgever en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, correspondentie, verklaringen of overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden.

  12.4 Glazenwassersbedrijf Barre behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra deze schriftelijk zijn medegedeeld aan de opdrachtgever en/of gepubliceerd zijn op de website van Glazenwassersbedrijfbarre.nl.